Beleidsplan 2021 - 2025

 

 1. Opzet Beleidsplan

Het Beleidsplan Stichting Noodfonds Borne kent twee belangrijke opdrachten, te weten het geven van sturing aan de realisatie van haar doelstelling en het verantwoording afleggen richting in- en externe betrokkenen en belangstellenden.

In het Beleidsplan, dat een cyclus van vijf jaar kent, worden doelen voor de langere termijn geformuleerd. In de daarmee samenhangende Jaarplannen (welke in november worden opgesteld) de doelen en begroting voor een volgend kalenderjaar.

      2.Doel Noodfonds

De Stichting Noodfonds Borne heeft als doel het verlenen van financiële ondersteuning aan individuen en groeperingen binnen de gemeente Borne, die deze ondersteuning nodig hebben en die elders niet of niet tijdig kunnen ontvangen. Daarnaast het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.     

3.Organisatie

Het Bestuur van de Stichting Noodfonds Borne bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en wordt gevormd door de besturen van:

                   - de Parochiële Caritas Instelling HH Jacobus en Johannes,

                   - de Protestantse Gemeente Borne

                   - de Vincentiusvereniging Borne

Uit haar midden kiest het Bestuur drie personen in de functies van Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. Deze drie functionarissen vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB) van de stichting.               

4. Werkwijze Noodfonds

Mensen die noodhulp nodig hebben, worden aangemeld bij het DB door leden van de Stichting Noodfonds Borne, dan wel door één van de professionele hulpverleners van de Gemeente Borne of door medewerkers van de Stichting WijKracht.

Het DB beoordeelt de vraag op basis van de volgende criteria:

·         Urgentie

·         Zijn alle wettelijke mogelijkheden voor ondersteuning onderzocht

·         Is er sprake van doublures, d.w.z. ligt de vraag ook bij andere hulpverleners

·         Staan hulpvragers open voor toekomstgerichte ondersteuning

·         Kan er sprake zijn van een op maat gesneden terugbetaling.

Zo is steeds duidelijk dat andere hulp niet voorhanden is en dat het dus daadwerkelijk gaat om “schrijnende gevallen”. De besluiten van het DB worden zo spoedig mogelijk aan de aanvrager(s) kenbaar gemaakt.

5. Registratie en evaluatie

Om zicht te krijgen op de effecten van de wijze waarop het Noodfonds tracht het vraagstuk van de “schuldhulpverlening” inhoud te geven, moet er sprake zijn van registratie en evaluatie. De uitkomsten hiervan dienen intern voor een doorlopende verbetering van de aanpak/methodiek en extern als verantwoording voor de financiers en andere belanghebbenden.

 6.Privacy

In de wijze waarop het Noodfonds omgaat met informatie en registratie dient de privacy van cliënten en medewerkers 100 % gewaarborgd te zijn. Alle geledingen zullen de informatie over de cliënten vertrouwelijk behandelen.

De gegevensbehandeling valt onder de Privacy Wetgeving en er geldt een geheimhoudingsplicht. Er worden alleen gegevens aan belanghebbenden verstrekt, als dat wettelijk verplicht is.

De bestuursleden hebben een verklaring Omtrent Gedrag ( VOG).

 7. Financiën

Naast het jaarplan verschijnt er jaarlijks in december een Begroting voor het komende jaar en in mei een Jaarrekening van het voorgaande jaar. Ter controle van het financieel beheer, benoemt het DB een onafhankelijke Kascommissie van twee personen en zij leveren een korte beschrijving van hun samenstelling, de werkwijze en hun bevindingen.

Het DB belegt daarna jaarlijks een vergadering voor de drie partijen en legt de jaarrekening en het verslag van de Kascommissie voor  ter goedkeuring aan het bestuur van het Noodfonds. 

Het jaarlijkse streven is erop gericht steeds met een sluitende begroting te werken en het is daarom van belang dat er bij een toename van hulpvragen en daarmee stijgende uitgaven, afspraken liggen m.b.t. de wijze waarop de financiers dit compenseren.

Gelet haar doelstelling en maatschappelijke betekenis, moet het Noodfonds in staat geacht worden, naast haar reguliere inkomsten, extra bronnen aan te boren, zoals donaties en legaten, dit o.a. door gerichte publiciteit en netwerken.

Het Noodfonds heeft daartoe in 2016 de ANBI status verkregen en zal er op toe zien dat deze status ook in de jaren daarna behouden blijft. De website voldoet aan de fiscale eisen die nodig zijn om als Algemeen Nut Beogende instelling erkend te worden.

 9.Vergoedingen bestuur/vrijwilligers

De bestuursleden en andere vrijwilligers doen hun werk belangeloos en ontvangen derhalve geen vergoeding voor hun werk. Kosten voor de uitvoerende taken van het Noodfonds mogen gedeclareerd worden.

 10. Communicatie en Contact

Het bestaansrecht van een Noodfonds valt of staat bij de wijze waarop haar werkwijze bij partners en maatschappij onder de aandacht wordt gebracht. Het op verschillende wijzen bekend maken van haar bestaan, haar doelstellingen en haar resultaten, kan hier in belangrijke mate aan bijdragen. Het Bestuur neemt in haar jaarplannen diverse acties op om dit te realiseren.

Een goed toegankelijke en onderhouden website is een voorwaarde. De Stichting Noodfonds Borne is bereikbaar op de website www.noodfondsborne.nl .